Hệ thống
THÔNG TIN QUẢN LÝ VỀ THANH TRA

  • Hệ thống thông tin quản lý về thanh tra cung cấp giải pháp tổng thể về quản lý các thông tin liên quan đến hoạt động thanh tra góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy quyền dân chủ của công dân, đáp ứng yêu cầu của công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong thời kỳ đổi mới.
  • THANH TRA TỈNH QUẢNG BÌNH
  • 45 - Nguyễn Hữu Cảnh - TP. Đồng Hới
  • http://ttt.quangbinh.gov.vn/
Thông tin hỗ trợ